Missie en filosofie

MISSIE

ARTS IN NOOD richt zich op psychosociale problemen van artsen die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de zorg die zij verstrekken. Het is een onafhankelijke organisatie voor alle artsen, alsook voor artsen in opleiding en hun omgeving, die laagdrempelige, discrete en vertrouwelijke begeleiding en preventie aanreikt. Daarnaast is het een kenniscentrum en een centraal contactpunt voor alle geïnteresseerden, waarin informatie over deze problematiek wordt samengebracht  en toegankelijk gesteld.  

VISIE

Aan alle artsen die een beroep doen op de aangeboden zorg worden discretie en vertrouwelijkheid gegarandeerd, dit door een volledige scheiding tussen het zorgtraject van de arts en de controle op de beroepsbeoefening. ARTS IN NOOD wenst voor geheel België overkoepelend te werken door de bestaande en nieuwe initiatieven te versterken en te coördineren in een open mentaliteit van samenwerking met alle belanghebbenden. Alle voorstellen die kunnen bijdragen tot de verbetering van het psychosociale welzijn van artsen, zowel op het vlak van zorg, hulp, preventie als van kennis zijn welkom. Ook relevante ‘best practices’ uit het buitenland zullen worden opgenomen in het project.

SENSIBILISERING

Uit studies blijkt dat er onvoldoende bewustzijn is van het belang van preventie en zorg voor het psychische welbevinden van artsen, ook al wordt dit erkend als een belangrijke factor in een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt.

Ook blijkt dat het nog steeds heersende beeld, ook bij de artsen zelf, van de onkwetsbare, perfectie nastrevende arts die permanent ten dienste moet staan van de patiënt, drempelverhogend werkt om zorg te durven vragen.

Een breed maatschappelijk debat is dringend gewenst om een meer menselijke identiteit van de arts ingang te doen vinden die ook rekening houdt met zijn/haar behoeften op elk gebied.

Dit nieuwe concept heeft zijn plaats in de opleiding van de artsen en in de gehele organisatie van het gezondheidssysteem.

 

STRUCTUUR

Het dagelijks bestuur van ARTS IN NOOD ligt in handen van dr. Michel BAFORT, voorzitter, dr. Victor FONZÉ, ondervoorzitter en mevr. Lieve GALLE en mevr. Pascale SENNY, project coördinatoren.

Zij worden bijgestaan door de begeleidingscommissie waarin een vertegenwoordiger van elke provinciale raad van de Orde der artsen zetelt.

Alle hulpvragen komen terecht bij de project coördinator en worden vertrouwelijk behandeld, zonder mogelijkheid tot inzage door zetelende of plaatsvervangende leden van de Orde der artsen.